Garantie op tweedehands product

  • Een door de ondernemer te leveren product, niet zijnde een nieuw product, voldoet aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs kunnen worden gesteld en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.
  • De in dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van zes maanden vanaf de datum van levering en betreft altijd een omruilgarantie.
  • Binnen de garantietermijn zullen de kosten voor vervanging van het product, inclusief eventuele administratie-, verzend-, onderzoeks- en voorrijdkosten, door de ondernemer worden gedragen, tenzij het product niet door de ondernemer is geleverd middels bezorging maar zelf door de consument is afgehaald. In het laatste geval zullen de met de vervanging gepaard gaande voorrijd-, onderzoeks- en vervoerskosten integraal bij de consument in rekening worden gebracht. In geval van vervanging is de consument gehouden om de vervangen zaak aan de ondernemer te retourneren en de eigendom daarover aan de consument te verschaffen, tenzij de ondernemer anders aangeeft. Reparatie of vervanging van een product leidt nooit tot een verlenging van de garantie termijn. De eerste datum van aanschaf blijft bepalen.
  • Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel, vervanging of schadeloosstelling, inclusief administratie-, verzend-, onderzoeks- en voorrijdkosten, aan de consument in rekening worden gebracht.
  • De garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van het product, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de consument en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van de ondernemer, de consument of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht of hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze.
  • De consument komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar de ondernemer geen invloed op kan uitoefenen.
  • Indien de consument tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De consument blijft in dat geval ook gehouden tot afname van het product en betaling.
  • Indien een klacht ongegrond is, dan komen de daardoor aan de zijde van de ondernemer gemaakte kosten, daaronder begrepen de administratie-, onderzoeks- en voorrijdkosten, integraal voor rekening van de consument.